Disciplinen

Meta Disciplinen Kommunikologi

är utvecklad genom att sammanfatta, systematisera och klassificera fackkunskap från olika typer av kunskapsdiscipliner.

Beteendevetenskapliga basaldiscipliner såsom sociologi, biologi och psykologi; fältdiscipliner som pedagogik, psykiatri och vårdvetenskap. Ytterligare fackkunskap gällande ledarskap och organisation och från relations- och interaktionsforskning: kunskap som beskrivs i mängder av metoder, modeller, teorier, forskningsarbete – korrelerande med upplevelsebaserat lärande (erfaringskunskap) och senare jämfört med en del av hjärnforskning – särskilt systemisk hjärnforskning.

Projektet, Ambition och Resultat:

 • Tydliggörande och tillgängliggörande av förmodat väsentliga “nyckel” faktorer i kommunikations- och förändringsprocesser. Detta material beskrivs i ett relativt litet antal samlingsbegrepp, (metanymer, grekiska: namn för namn, hypernymer, språkvetenskap: övernamn). Vidare indelade i 3 huvudkategorier.
 • Ett gemensamt, tvärdisciplinärt, språk (begrepp / terminologi / nomenklatur) för olika kunskapsområden och branscher, livsområden, arbetsområden.
 • Tvärdisciplinär gemensam förståelseram.
 • Fördelning av kunskap och kompetens.
 • Mer precisa dialoger och jämförelser på tvärs av branscher och livsområden.
 • Kommunikologistudenter med annan tidigare utbildning får ett ramverk att placera sina kunskaper i, och “krokar” / samlingsbegrepp att hänga upp den på. Detta underlättar också fortsatta studier och lärande: ramverk och “krokar” till den nya kunskapen – och även pedagogiken den ”serveras” i.
 • Samlad kunskap. Samlad kompetens.

Meta-disciplin innebär bl.a

 • fackkunskap från andra discipliner / kunskapsområden ingår som studieobjekt
 • kommunikologi betyder studiet av / läran om det som är gemensamt

Definitioner:

1) Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat – beskrivet och förstått – som kommunikation.

2) Läran om/studiet av det som är gemensamt i förändring- och utvecklingsprocesser.

Eng. The study of common factors in change work.

Kommunikologisk kompetens / Interdisciplinary meta kompetens omfattar

 • kommunikologisk analys, det vill säga beskriva och kvalitetsevaluera metoder, modeller, teorier, forskning, ”förändrings-operatörers” arbete, projekt mm
 • att göra förändringsarbete / utvecklingsarbete på individ-, relations, grupp, organisations och samhälls nivå.

Detta baserar sig på fenomenet isomorfi (grekiska: samma form): Det finns många innehåll/teman, men relativt få former. Fundamentala fenomen och processer i facklitteraturen har under en lång tid som beskrivits med många olika begrepp/termer och fackterminologi.

En meta-disciplin med en sammanfattad och klassificerad kunskapsmassa, en relativt liten gemensam terminologi och gemensamma förståelseramar förtydligar och tillgängliggör gemensamma tvärdisciplinära “nyckelfaktorer”.

”Hjernen er tverrfaglig”

Wien 11 december 2015/12/11

© Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken

.